Меню
payment-1 payment-2 payment-3 payment-4 payment-5

Оферта

та правила відвідування Музею Науки Львів

Договір публічної оферти про надання комплексу послуг

25 грудня 2022 року

ТОВ ЛІСОВІ СТЕЖКИ (далі – Адміністратор) з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію – публічну оферту (далі – Користувач), з іншого боку, далі разом Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Договір публічної оферти про надання комплексу послуг (далі – Договір) про наступне:

1. Визначення термінів.

1.1.    Публічна оферта

Офіційна публічна пропозиція Адміністратора відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, укласти з користувачами Договір про надання комплексу послуг на території Музею Науки Львів (далі – Музею) на умовах, що містяться в публічній оферті відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.2.    Договір

Правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання послуг Адміністратора, укладений між Адміністратором та Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем його умов.

1.3.    Адміністратор

ТОВ Лісові стежки , яка надає комплекс послуг з функціонування атракціонів і тематичних зон, організації інших видів відпочинку та розваг, додаткових послуг в межах Музею на викладених в цьому Договорі умовах.

1.4.    Користувач

Будь-яка фізична або юридична особа, що отримує Послуги на умовах Договору, яким передбачається надання Послуг Адміністратора на території Музею.

1.5.    Акцепт

Повна та безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою, та прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6.    Вхідний квиток

Придбаний Користувачем у Музею за тарифами, встановленими Адміністратором, документ вільної змінної форми, який: підтверджує внесення повної оплати за Послуги Музею згідно тарифів Музею.

1.7.    Тариф (ціна)

Затверджена Адміністратором вартість надання Послуг (у грошовому вираженні) за використання Послуг Музею.

1.8.    Послуга (комплекс послуг)

Продукт діяльності Адміністратора, спрямований на задоволення потреб Користувачів у сфері надання послуг з функціонування атракціонів, та тематичних зон, організації інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг та пов’язаної із цим діяльністю на викладених в цьому Договорі умовах.

1.9.    Припинення надання Послуг

Припинення надання Послуг Адміністратора до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за Договором, не дотримання Користувачем правил відвідування Музею.

1.10.    Інструкції (правила)

Відповідні положення щодо правил користування атракціонами, правил поведінки та техніки безпеки під час користування атракціонами та іншими видами Послуг, які надає Адміністратор та, які розміщенні біля кожного конкретного атракціону.

 

2. Загальні положення

2.1.    Цей Договір є офіційною публічною офертою Адміністратора, за умовами якого Адміністратор зобов’язаний за встановленим тарифом (ціною) надати Користувачу платний комплекс Послуг з функціонування атракціонів та тематичних зон, організації інших видів відпочинку та пов’язаної із цим діяльністю на викладених нижче умовах

2.2.    Даний Договір є публічним договором, відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Адміністратором і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.3.    Кожна зі Сторін гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.4.    Акцептом на пропозицію Адміністратора є оплата Користувачем на касах Музею вартості Послуг Музею. Оплата Послуг Користувачем свідчить, що Користувач ознайомлений з цим Договором і згодний з усіма його умовами в повному обсязі.

2.5.    Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації (оплаті) Послуг Музею достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

2.6.    Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його Акцепту Користувачем та діє протягом усього терміну перебування Користувача в Музеї або до моменту розірвання Договору з підстав, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

2.7. Укладання Договору означає, що Користувач:

2.7.1.    у повному обсязі ознайомився з функціонуванням Музею та іншими додатковими Послугами Адміністратора і Правилами відвідування, які викладені в тексті цього Договору або в окремому витягу з цього Договору або в окремому документі, порядок розміщення яких визначений умовами цього Договору;

2.7.2.    визнає безумовну придатність атракціонів, інших Послуг Адміністратора та правила поведінки в Музеї;

2.7.3.    приймає всі умови цього Договору без зауважень, застережень та заперечень;

2.7.4.    надає беззаперечну згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних Адміністратором у будь-яких цілях;

2.7.5.    при купівлі вхідного квитка на послуги Музею повідомлений належним чином Адміністратором, що придбаний ним квиток на послуги Музею не підлягає поверненню та обміну на грошові кошти.

 

3. Вартість Послуг та порядок повернення коштів

3.1.    Усі Послуги Музею надаються Користувачеві на платній основі відповідно до Тарифів для Користувачів, які вказані на інформаційному стенді.

3.2.    Користувач розуміє і погоджується, що Тарифи на Послуги Адміністратора та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Адміністратора.

3.3.    Після придбання квитків через мережу інтернет – повернення коштів не передбачається.

 

4. Загальні умови надання Послуг

4.1.    Право на відвідування Музею та порядок оплати Послуг.

4.1.1.  Право на відвідування Музею надається Користувачеві після здійснення оплати Послуг Адміністратора.

4.1.2.  Виконавши оплату та отримавши чек про оплату послуг Музею, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування, користування, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Музею. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування, користування, Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

4.1.3.  У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання Музею та неможливості його використання, зниження вартості Послуг не здійснюється, а вартість оплаченої Послуги, але не отриманої Користувачем з таких причин, не повертається.

4.1.4.  У разі порушення Користувачем умов цього Договору і, як наслідок, одностороннього припинення договору Адміністратором, сума оплачених Користувачем Послуг не повертається.

4.1.5.  Повернення коштів або зниження вартості Послуг відбувається лише у випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання Музею та неможливості його використання, що має наслідком закриття Музею в цілому та припинення надання послуг. Інші причини не є підставою для повернення коштів, а саме, але не обмежуючись: Користувач передумав, перелякався, не сподобалось, поспішає, не планує більше відвідувати Музей та інші необ’єктивні причин.

4.1.6.  Повернення коштів здійснюється виключно відповідно до норм чинного законодавства України, а саме при наявності чека, що підтверджує оплату Послуг Адміністратора та документу, що посвідчує особу Користувача.

4.2.    Режим роботи Музею та тривалість споживання Послуг.

4.2.1.  Користувач має право перебувати на території Музею лише у години роботи Музею, встановлені Адміністратором. Інформація про режим роботи Музею розміщена на інформаційному стенді.

4.2.2.  Користувач самостійно приймає рішення про тривалість свого перебування на території Музею та види Послуг, які Користувач бажає отримати.

4.2.3.  Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Музею обмежена і визначається Адміністратором в односторонньому порядку. При перебуванні на території Музею визначеної Адміністратором кількості Користувачів, Адміністратор має право тимчасово відмовити у відвідуванні Музею всім іншим бажаючим.

4.3.    Правила поведінки Користувачів на території Музею.

4.3.1.  Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників Адміністратора. Адміністратор не несе відповідальності за ушкодження на території Музею електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.

4.3.2.  На території Музею категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.

4.3.3.  Адміністратор залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись: заборонити знаходитись на території Музею Користувачам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Адміністратора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування, не пояснюючи Користувачеві причин, викликати поліцію та/або службу охорони щодо таких Користувачів з метою приведення поведінки останніх до загальноприйнятих норм або примусового виведення за територію Музею.

4.3.4.  Користувачам забороняється приносити на територію Музею продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.

4.3.5.  Користувачам забороняється приносити на територію Музею вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах.

4.3.6.  Користувачам забороняється приходити на територію Музею з тваринами, птахами, рептиліями та будь-якими іншими живими істотами.

4.3.7.  Користувачам забороняється відвідувати Музей особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними, іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої гігієни, а також при наявності медичних пов’язок і лейкопластирів. Користувачі, що порушили даний пункт цього Договору, несуть повну відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю інших Користувачів, та спричинені в наслідок цього збитки.

4.3.8.  Користувачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території Музею. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.

4.3.9.  Паління та вживання алкогольних напоїв заборонено на всій території Музею.

4.4.    Правила поведінки та безпеки Користувачів Музею.

4.4.1.  До використання атракціонної техніки та іншого обладнання Музею допускаються особи, які відповідають нормам безпеки для кожного атракціону. Норми, заборони та обмеження для Користувачів вказані у цьому Договорі та на інформаційних стендах біля кожного атракціону окремо у вигляді «Правил поведінки та безпеки користувачів атракціону». Адміністратор не несе відповідальності за травмування Користувача у разі порушення загальних норм безпеки, рекомендацій персоналу Адміністратора, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціону або окремого обладнання.

4.5.    Відвідування Музею неповнолітніми особами.

4.5.1.  Неповнолітні особи (діти) відвідують Музей у супроводі батьків (опікунів чи піклувальників) або інших повнолітніх супроводжуючих осіб (далі по тексту Договору – Супроводжуюча особа). Відповідальність за життя та здоров’я даних осіб на території Музею в повному обсязі несуть Супроводжуючі особи.

4.5.2.  На території Музею Супроводжуючі особи зобов’язані наглядати за неповнолітніми особами (дітьми) та забезпечувати їм супровід, роз’яснити неповнолітнім особам (дітям) загальні норми безпеки, Правила поведінки користувачів на території Музею, Правила поведінки та безпеки користувачів атракціонів Музею, а також слідкувати за дотриманням неповнолітніми особами (дітьми) вказаних правил. Відповідальність за дотримання неповнолітніми особами (дітьми) умов цього Договору, Правил поведінки користувачів та території ДРЦ, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів ДРЦ несе Супроводжуючи особа.

4.5.3.  Супроводжуючим особам забороняється залишати неповнолітніх осіб (дітей) без нагляду на території Музею.

4.5.4.  Відповідальність за травмування дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, свідомого ігнорування рекомендацій персоналу Музею, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів Музею або окремого його обладнання, несе Супроводжуюча особа. Адміністратор та персонал Музею у цьому випадку відповідальність не несуть. Відповідальність за безпеку неповнолітніх осіб (дітей) несе Супроводжуюча особа.

4.5.5.  Шкода, завдана Музею або іншим Користувачам малолітньою чи неповнолітньою особами, відшкодовується в порядку ст. ст. 1178, 1179 Цивільного кодексу України відповідно.

4.5.6.  До неповнолітніх дітей у віці від 12 р., котрі відвідують Музей без супроводу Супроводжуючої особи, договір застосовується з наступними особливостями дії цього Договору:

 • законні представники таких неповнолітніх осіб, визначені ст. 242 Цивільного кодексу України, зобов’язані ознайомитися із умовами цього Договору, Правилами поведінки та іншими правилами та довести їх до відома неповнолітніх осіб;
 • оплата Послуг Музею такою неповнолітньою особою свідчить про надання згоди її законних представників на відвідування неповнолітньою особою Музею з обов’язковим дотримання вимог цього Договору, Правил поведінки, Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів;
 • Адміністратор має право у випадку завдання будь-якої шкоди такою неповнолітньою особою або для попередження завдання шкоди припинити надання послуг неповнолітній особі в односторонньому порядку. Про причини такого припинення Адміністратор має право повідомити в особистому або телефонному режимі законних представників неповнолітньої особи;
 • відповідальність за таку неповнолітню особу, а також будь-яку спричинену такою особою шкоду несуть законні представники;
  відповідальність за порушення такими неповнолітніми особами цього Договору, передбачену розділом, несуть законні представники неповнолітніх осіб, при цьому їх права та обов’язки прирівнюються до кола прав та обов’язків Користувача, які визначені цим Договором.

 

5. Обов’язки і права Адміністратора

5.1.    Адміністратор зобов’язаний:

5.1.1.  До початку користування конкретним атракціоном, розмістити біля кожного атракціону Правила поведінки та безпеки користувачів атракціонів Музею або, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем усний інструктаж із правил поведінки на конкретному атракціоні та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення цього Договору Користувачем.

5.1.2.  У процесі використання Користувачами атракціонів, силами свого персоналу Адміністратор проводить діяльність по нагляду за дотриманням Користувачами Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів Музею та Правил поведінки користувачів на території Музею з метою попередження можливого спричинення травм, завдання шкоди здоров’ю або майну Користувачів, а також надає допомогу Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами або пошкодженням здоров’я Користувачів.

5.1.3.  Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів, які Адміністратор отримав в процесі виконання цього Договору.

5.2.  Права Адміністратора:

5.2.1.  Адміністратор має право не допускати до користування Послугами, або припиняти надання Послуг відносно осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, без пояснення причин відмовлення в наданні Послуг, якщо на думку працівників Музею, ця особа викликає сумнів щодо її здатності адекватно розуміти та керувати своїми діями та неухильно дотримуватись умов цього Договору, відповідних Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів та Правил поведінки користувачів на території Музею, не пояснюючи Користувачеві причин.

5.2.2.  У разі грубого або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем на зауваження працівників Музею, якщо при цьому дії Користувача будуть спрямовані на завдання шкоди або становлять загрозу для здоров’я, майна, честі або гідності Користувача, інших Користувачів або працівників Музею, Адміністратор має право припинити надання Послуги або комплексу Послуг такому Користувачу, блокувати його незаконні дії та запропонувати покинути територію Музею.

5.2.3.  Збирати, зберігати, обробляти та використовувати персональні дані Користувачів у будь-яких цілях власної господарської діяльності.

 

6. Обов’язки і права Користувача

6.1.    Користувач зобов’язаний:

6.1.1.  Перед оплатою Послуги ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування Послугами.

6.1.2.  Здійснювати оплату Послуги Адміністратора в повному обсязі і лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у інший спосіб, що передбачений чинним законодавством України.

6.1.3.  Перед початком користування конкретним видом атракціонів Музею, іншою конкретною Послугою, або іншим обладнанням уважно ознайомитись з відповідними Правилами поведінки та безпеки користувачів атракціонів, які знаходиться біля кожного атракціону, або за вимогою прослухати інструктаж.

6.1.4.  У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні атракціонами, або іншим обладнанням, задати їх до початку користування атракціоном (обладнанням) працівнику Музею і одержати на них вичерпні та змістовні відповіді. Й тільки після цього розпочати користуватись відповідним атракціоном або обладнанням.

6.1.5.  При користуванні атракціонами або іншим обладнанням Музею виконувати законні вимоги працівників Музею та дотримуватись умов цього Договору та Правил.

6.1.6.  Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності та не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних» та чинному законодавству України.

6.2.    Користувач зобов’язаний:

6.2.1.  Користуватись усіма Послугами Музею згідно умов даного Договору.

6.2.2.  При найменших ознаках нездужання або травмах звернутися до Адміністратора.

 

7. Відповідальність за порушення Договору

7.1.    Користувачі послуг Музею несуть відповідальність за наслідки своїх дій, власну неуважність та/або недбалість. Перелік факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для Користувачів Музею і за настання яких Адміністратор не несе відповідальності:

 • падіння Користувачів: на атракціоні або з нього; унаслідок підсковзування й/або спотикання; унаслідок легковажної поведінки Користувачів або внаслідок перебування в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного тощо);
 • вплив падаючих об’єктів: речей Користувачів; інструментів; інших об’єктів;
 • плив об’єктів, що рухаються послідовно: порушення безпечних відстаней; захват і переміщення кінцівок, волосся, частин одягу тощо; удар; порушення швидкісного режиму; пуск або зупинення;
 • вплив на Користувачів унаслідок: зіткнення Користувачів з елементами конструкцій та між собою; застрявання тіла, частин тіла, одягу та елементів одягу Користувачів; перевищення величини та часу дії прискорень, у тому числі пов’язаних з поштовхами; дії сил з боку пристроїв фіксації та посадкових місць;
 • несприятливі умови навколишнього середовища: сейсмічні навантаження; грозові електричні розряди;
 • небезпека, пов’язана з особливостями евакуації Користувачів за аварійних обставин: евакуація Користувачів з віддалених місць поза зоною посадки (висадження), наприклад, але не обмежуючись, у зв’язку з поломкою атракціону; екстремальні навантаження на конструкції внаслідок скупчення великих мас людей; паніка, тиснява в натовпі; евакуація Користувачів за наявності вузьких проходів тощо;
 • небезпека, пов’язана зі станом підвищеної тривожності за медичними показниками. Ризики Користувачів Музею від впливу факторів, ситуацій та подій, що становлять небезпеку для них є незалежними від волі Сторін, виникнення яких вони не можуть передбачити або запобігти їх виникненню, а тому вина Адміністратора у настанні таких ризиків виключається.

7.2.    Адміністратор не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або чогось іншого, що виникло через недбалість зі сторони Користувачів та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору та Правил поведінки та безпеки користувачів атракціонів та рекомендацій персоналу ДРЦ.

7.3.    Користувач зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати шкоду, яку завдано Адміністратору, іншим Користувачам та/або третім.

7.4.    При порушенні умов цього Договору та Правил поведінки Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

7.5.    У випадку втрати, псування або пошкодження майна Музею з вини Користувача, останній зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

7.6.    У випадку завдання шкоди, нанесеної здоров’ю та/або особистому майну Користувача, він має право звернутися до працівників Музею, щоб зафіксувати місце, час і обставини події. Якщо Користувач не звернувся до працівників ДРЦ з приводу надзвичайної події, Адміністратор має право відмовити в задоволенні будь-яких претензій Користувача.

 

8. Зміна і розірвання Договору

8.1.    Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, в порядку, передбаченому в цьому Договору, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.2.    При внесенні Адміністратором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання Послуг Музею Користувачем, Адміністратор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.

8.3.    Договір може бути розірвано:

8.3.1.  Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від Послуги без повернення сплачених Користувачем коштів;

8.3.2.  Адміністратором в односторонньому порядку без повернення сплачених Користувачем коштів, у разі істотного порушення Користувачем умов цього Договору.

8.3.3.  Адміністратором в односторонньому порядку з поверненням сплачених Користувачем коштів за умови, якщо Адміністратор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Музею особою, без пояснення Користувачеві причин.

8.3.4.  На інших підставах, передбачених умовами цього Договору та чинного законодавства України.

 

9. Порядок розгляду скарг та вирішення суперечок

9.1.    Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви/скарги Користувача з додаванням документу про сплату наданої Послуги, а також доказів порушення Адміністратором своїх обов’язків, передбачених умовами цього Договору. Якщо Користувач претендує на відшкодування збитків Адміністратором, він зобов’язаний долучити до заяви/скарги докази завдання шкоди/збитків та належний розрахунок грошового виразу завданої шкоди/збитків із усіма підтверджуючими документами. У випадку невиконання Користувачем вимог цього пункту, Адміністратор має право письмову заяву/скаргу Користувача не розглядати взагалі.

9.2.    Після отримання від Користувача заяви/скарги Адміністратор зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути, та прийняти рішення відносно вирішення правомірності задоволення заяви/скарги Користувача й письмово повідомити його про кінцеве рішення, за виключенням, якщо ця заява/скарга не підлягає розгляду з підстав, зазначених у п. 9.1. цього Договору.

9.3.    У випадку, якщо суперечка, що виникла між Сторонами, не буде вирішена в претензійному порядку або в порядку переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за місцезнаходженням Адміністратора.

 

10. Інші положення

10.1.   Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Цей Договір укладається шляхом акцепту Користувача цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в даному договорі, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Користувача.

10.2.   У випадку виникнення ситуацій, що не передбачені цим Договором, Адміністратор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3.   Користувач погоджується, що його персональні дані, які стали відомі Адміністратору у зв’язку з укладанням цього Договору, можуть бути включені до баз персональних даних та використані на власний розсуд Адміністратора, без будь-яких подальших узгоджень з Користувачем в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством України. Укладаючи цей Договір, Користувач надає згоду (дозвіл) на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних Адміністратором. Укладенням цього Договору Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».